Spesifikasi bahan Forex

Tertakluk kepada perkara yang disebut di atas, jika sebarang kegagalan mematuhi jaminan ini dijumpai dalam masa tujuh hari dalam mana-mana ketidakpatuhan yang dapat dijumpai melalui pemeriksaan yang munasabah dari tarikh penerimaan bahan oleh Pembeli dan Penjual diberikan notis bertulis segera mengenainya.

Apa-apa caj yang dibuat oleh Penjual bagi mana-mana kelengkapan sedemikian tidak akan memberi Pembeli apa-apa hak untuk apa-apa jenis berkenaan dengan peralatan itu, kecuali hak untuk mempunyai Penjual menggunakan peralatan semata-mata, untuk pembuatan produk yang dijelaskan di sini, untuk Pembeli.

Sekiranya Penjual tidak dapat membetulkan ketidakpatuhan tersebut dengan menggantikan bahan sama ada disebabkan sifat ketidakpatuhan itu atau penggunaan yang dibuat oleh Pembeli bahan tersebut, ia akan kembali kepada Pembeli harga pembelian, atau jika sesuai, harga unit bagi apa-apa bilangan atau kuantiti bahan itu seperti yang tidak mempunyai kesesuaian yang Penjual tidak dapat membetulkan, apabila penerimaan Penjual bahan tidak mematuhi F.

Pembeli hendaklah menanggung rugi dan memegang Penjual tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, sebab tindakan, penghakiman dan perbelanjaan yang dilakukan berkaitan dengannya, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat atau dibawa terhadap Penjual oleh mana-mana orang yang mana-mana yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan produk yang dijelaskan di sini atau pembuatan atau penggunaan yang sama, dan tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, tuntutan tersebut untuk kecederaan diri, kematian, kerosakan harta benda, kehilangan keuntungan, ganti rugi berdasarkan kehilangan penggunaan mana-mana produk, loji atau peralatan, hak paten, tanda dagangan atau pelanggaran nama dagang, sama ada tuntutan itu berasaskan keseluruhan atau sebahagiannya apabila pelanggaran terhadap Penjual, nyata atau tersirat, kecuaian, atau tort lain, atau sebaliknya melanggar kontrak.


Maklumat Indra Lee cmykmedia. Tarikh penghantaran adalah anggaran terbaik Penjual, dan tidak akan beroperasi untuk mengikat Penjual untuk menghantar atau membuat penghantaran pada tarikh yang dinyatakan di sini. Penjual, tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini, menjamin bahawa bahan yang dirujuk di sini akan bebas dari kecacatan dalam bahan dan dalam pengerjaan yang berkaitan dengannya.

Dengan bantuan mesin pembuatan berteknologi tinggi, Neschen dapat menghasilkan produk berkualiti tinggi dengan harga yang boleh diterima. Kebanyakan produk Neschen adalah kalis api dengan spesifikasinya boleh didapati di kawasan muat turun.

Yang disebutkan di atas adalah jaminan tunggal Penjual berkenaan produk. Menulisnya dengan jelas dan tepat membantu organisasi dan pekerja menghadapi banyak cabaran semasa di atas kapal. Ia juga membantu pengurus kakitangan untuk melaksanakan penilaian prestasi dengan berkesan. Sifat pekerjaan yang diperlukan dalam kebimbangan. Penghantaran spesifikasi bahan forex dinyatakan pada muka dokumen ini. Ini bukan nasihat pelaburan. Penyediaan keadaan fizikal dan kerja atau persekitaran kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas itu. Tarikh penghantaran adalah anggaran terbaik Penjual, dan tidak akan beroperasi untuk mengikat Penjual untuk menghantar atau membuat penghantaran pada tarikh yang dinyatakan di sini, spesifikasi bahan forex. Semua maklumat harus dipertimbangkan untuk tujuan maklumat sahaja.

Sekiranya terdapat kelewatan penghantaran disebabkan oleh sebab atau sebab tersebut, Penjual hendaklah mempunyai pilihan untuk membatalkan tanpa sebarang liabiliti kepada Pembeli atau membuat penghantaran dalam masa yang munasabah selepas penamatan sebab atau sebab penangguhan tersebut. Kontrak ini tidak tertakluk kepada pembatalan melainkan pembatalan diterima secara bertulis oleh Penjual, dan Pembeli membayar semua caj pembatalan. Caj pembatalan hendaklah termasuk kos bahan yang dibeli oleh Penjual untuk produk yang dijelaskan di sini, dan kos buruh untuk kerja yang sedang berjalan, ditambah overhed dan keuntungan yang munasabah.

Terma tertakluk kepada perubahan tanpa notis kepada mereka yang berkuatkuasa pada masa penghantaran. Kilang pembeli atau di tempat lain yang disampaikan oleh pembawa umum di mana Pembeli atau wakilnya mengambil hak penjagaan produk, apabila jagaan diambil pada titik yang Amerika Syarikat. Jika Penjual membenarkan Pembeli untuk menetapkan laluan, kaedah atau agensi pengangkutan awam sahaja, Pembeli akan membuat invois untuk perbezaan antara caj pengangkutan yang dilakukan oleh Penjual dan jumlah yang ditentukan dengan mengalikan kuantiti yang dihantar dengan kadar terendah, sama ada beban kereta atau lori.

Resit oleh Penjual sebahagian pembayaran jumlah penuh yang kemudiannya kena dibayar dan dibayar sama ada di bawah terma asal pembayaran atau terma perubahan pembayaran oleh Penjual seperti yang diperuntukkan di dalam ini tidak boleh menjadi penepian hak-hak Penjual yang dinyatakan di sini atau disediakan oleh undang-undang. Mana-mana peralatan, termasuk jig, mati, alat, plat percetakan, silinder, dan lain-lain Penjual hendaklah pada setiap masa mempunyai hak untuk memiliki tunggal dan eksklusif dan kawalan yang sama.

spesifikasi bahan forex

Setelah pembayaran caj pembatalan itu, semua bahan mentah dan kerja yang sedang berjalan itu akan menjadi milik Pembeli, dan atas permintaan Pembeli akan disampaikan kepadanya F. Pengakuan ini secara jelas dibuat bersyarat atas persetujuan Pembeli terhadap semua ketentuan dan ketentuan yang terkandung di sini, termasuk yang berbeza daripada atau sebagai tambahan kepada apa-apa terma dan syarat yang terkandung dalam apa-apa bentuk yang dahulu atau selepas ini, dibekalkan oleh Pembeli kepada Penjual, dan Pembeli 'penerimaan produk itu hendaklah menjadi bukti konklusif persetujuan itu.

Tiada pengecualian oleh Penjual mengenai apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan di sini hendaklah menjadi penepian pelanggaran mana-mana peruntukan sedemikian. Terma penghantaran dinyatakan pada muka dokumen ini. Nombor "1" dan "2", dan sebagainya.

spesifikasi bahan forex

Yang disebutkan di atas adalah jaminan tunggal Penjual berkenaan produk. Pembetulan eksklusif pembeli terhadap Penjual hendaklah seperti yang dinyatakan dalam perenggan yang terdahulu. Walau bagaimanapun, Penjual tidak boleh bertanggungjawab kepada Pembeli, sama ada secara langsung atau melalui sumbangan atau ganti rugi, untuk ganti rugi secara langsung, khas, sampingan, atau apa-apa ganti rugi apa-apa jua bentuk, seperti, tetapi tidak terhad kepada, harta benda kerosakan, kehilangan keuntungan, kerosakan berdasarkan kehilangan penggunaan produk, atau ganti rugi untuk perlindungan, tanpa mengira sama ada tuntutan untuk apa-apa ganti rugi sedemikian adalah berdasarkan pelanggaran jaminan, nyata atau tersirat, pelanggaran kontrak, tort atau sebaliknya.

Tiada elaun pengangkutan akan dibuat untuk Pickup pembeli pada bila-bila masa, termasuk trek pasukan. Penjual tidak akan bertanggungjawab untuk ganti rugi termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi berdasarkan perlindungan atau kerugian berbangkit atau kehilangan keuntungan atau ganti rugi berdasarkan kehilangan penggunaan produk, untuk apa-apa kegagalan atau kelewatan penghantaran disebabkan perbuatan Tuhan, banjir, tornado, taufan, gempa bumi atau keadaan cuaca yang lain, kemalangan sama ada atau tidak disebabkan atau disumbangkan oleh Kecuaian Penjual, mogok atau pertikaian buruh lain sama ada terhadap Penjual, pembekal atau pembawa, dan sama ada atau tidak kerana kesalahan Penjual, kelewatan pembawa , kekurangan bahan, bahan bakar atau tenaga, pecahan peralatan, pesanan, keperluan atau permintaan penjual mana-mana kerajaan, agensi kerajaan, atau mana-mana pegawai rasminya, atau punca yang sama, sama ada atau tidak di luar kawalan Penjual.

Sekiranya dan untuk alasan apapun, Penjual tidak menggunakan peralatan dalam pembuatan produk yang dijelaskan di sini untuk Pembeli selama satu tahun. Penjual berhak membuat pelupusan atau penggunaan sedemikian termasuk penggunaan peralatan untuk mengeluarkan produk untuk pelanggan selain Pembeli peralatan itu, dalam penghakiman tunggal dan eksklusif, dianggap sesuai. Di samping harga yang ditentukan di sini, jumlah cukai sekarang atau masa depan yang terpakai bagi penjualan, pembuatan, penghantaran, penggunaan dan atau pengendalian lain produk hendaklah dibayar oleh Pembeli.Penjual, apabila berpuas hati dengan kewujudan ketidakpatuhan itu, akan membetulkan perkara yang sama dengan menggantikan bahan yang rosak, semua kos dan caj, termasuk kos buruh, untuk membuang dan menggantikan bahan yang rosak, untuk ditanggung oleh Pembeli.


Penjual dengan ini memberi notis bahawa ia menyentuh apa-apa terma atau syarat yang terkandung dalam apa-apa bentuk atau dokumen sebelum ini atau selepasnya dibekalkan oleh Pembeli kepada Penjual yang sebagai tambahan kepada atau berbeza daripada terma dan syarat yang terkandung di dalamnya. Terma dan syarat Pengakuan ini akan menjadi perjanjian tunggal dan eksklusif antara Pembeli dan Penjual, dan perkara yang sama tidak boleh diubah, diubah, diubahsuai atau dibatalkan kecuali dengan tulisan yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual. Neschen adalah jenama Jerman yang terkemuka.


Waranti ini tidak terpakai kepada bahan yang telah atau terdedah kepada asap, kebakaran, radiasi, semburan garam, pelarut organik, bahan pencuci pekat, ejen pembasahan, asap berbahaya atau bahan asing di atmosfer atau bahan yang rosak oleh kerosakan jahat, vandalisme, pengendalian yang tidak betul atau pemasangan tidak wajar.

Keencut adalah sebuah syarikat kejuruteraan yang mengkhusus dalam reka bentuk dan pembuatan mesin pemotong manual berkualiti tinggi. Keencut mengekalkan program reka bentuk berterusan pembangunan produk untuk memastikan bahawa syarikat itu menawarkan mesin terbaik, paling cekap dan paling dipercayai yang boleh didapati di pasaran dunia. BJ Fulei adalah salah satu pengeluar laminator terkemuka di China. Kebanyakan laminator yang mereka hasilkan adalah untuk kegunaan eksport, terutamanya kepada U.


Rizab penjual, pada bila-bila masa, hak untuk mengubah syarat-syarat pembayaran yang dinyatakan di sini, jika, dalam pendapatnya, keadaan kewangan Pembeli membenarkan perubahan sedemikian, dalam hal demikian, sebagai tambahan kepada apa-apa remedi lain yang disediakan oleh undang-undang. Penjual mungkin memerlukan bayaran tunai atau jaminan yang memuaskan sebelum penghantaran. Kegagalan untuk membayar invois apabila kena dibayar akan beroperasi untuk membuat semua invois berikutnya segera dan perlu dibayar.